نـانـومـواد


 

سال هشتم، شماره 28، زمستان 1395

 


 

فهرست مقالات

 


 

 

 

اثر گذشت زمان تولید بر مشخصات ذرات فرات سدیم سنتز شده به روش الکتروشیمیایی

 

 

سینا صمیمی سده

 

اصل مقاله                                                              چکیده مقاله

 

 

تهیه نانوکامپوزیت پلی پیرول/نانوسیلیکا جهت حذف رنگزای اسیدی آبی 62

از محیط‌های آبی: مدل‌سازی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی

 

 

خدیجه آقاجانی و حبیب اله طیبی

 

اصل مقاله                                                              چکیده مقاله

 

 

سنتز و بررسی خواص اپتیکی از لایه اکسید آلومینیم آندیک نانومتخلخل جاسازی

شده با یون‌های ساماریم: اثر زمان و ولتاژ آندایزینگ بر خواص اپتیکی

 

 

علي خليليان گورتانی، مجید جعفری و سید علی حسن‌زاده تبریزی

 

 

اصل مقاله                                                              چکیده مقاله

 

 

بررسی حذف رنگزای مالاکیت سبز با نانوذراتTiO2/SiO2  بر پوسته فندق

 

 

لیدا اسدی و زهره سعادتی

 

 

اصل مقاله                                                              چکیده مقاله

 

 

ارزیابی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/WC ایجاد شده

بر آلیاژ Al6061 به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز

 

 

ساسان خورشید، صاحبعلی منافی و سید حسین بدیعی

 

 

اصل مقاله                                                              چکیده مقاله